FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

उत्तरः नेपाल सरकारले हाल देहायका वर्गका नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ

क्र.सं.
लक्षित समुह
उपसमुह र भत्ता प्राप्त गर्न योग्य उमेर
मासिक रकम रु.
कैफियत

१.

ज्येष्ठ नागरिक

ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका: ६० वर्ष पुगेको

२०००।–

 

ज्येष्ठ नागरिक दलितः ६० वर्ष पुगेको

२०००।–

 

ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला: ६० वर्ष पुगेको

२०००।–

 

ज्येष्ठ नागरिक ७० वर्ष माथि: ७० वर्ष पुगेको

३०००।–

 

२.

असहाय एकल महिला

विधवा: ६० वर्ष मुनि

२०००।–

विवाह भएमा त्यस्ता व्याक्तिको लगत कट्टा गर्नुपर्ने।

सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका: ६० वर्ष मुनि

न्यायीक पृथकीकरण गरी बसेका: ६० वर्ष मुनि

३.

अपाङ्गता भत्ता

क वर्ग

३०००।–

ख वर्ग सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था नभएको

४.

लोपोन्मुख जाती

लोपोन्मुख जाती

३०००।–

 

५.

बाल पोषण भत्ता

क्षेत्र तोकिएका बालबालिका: ५ वर्ष मुनि

४००।–

 

लोपोन्मुख बालबालिका: ५ वर्ष मुनि

लोपोन्मुख बालबालिका र लोपोन्मुख जाती मध्ये कुनै एक रोज्न सक्ने।

अति विपन्न बालबालिका (साबिक दलित)

 

६.

आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्नेलाई स्याहार भत्ता

 

X

भत्ता रकम तोक्न बाँकी। अल्जाइमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल कर्ड इन्जुरी, ब्रेन ह्यमरेज, सुस्त मनस्थिति, पक्षघात, सिकल सेल एनिमिया, मानसिक अवस्था ठिक नभएको, अटिजम जस्ता रोगबाट ग्रसित भै आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भनी चिकित्सकबाट प्रमाणित हुनुपर्ने।

७.

बिपन्न नागरिक भत्ता

६० वर्ष माथि

X

भत्ता रकम तोक्न बाँकी। नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा न्यून आय भई जिवन यापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको भनि सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरी अभिलेखमा सुचिकृत भएको ।

८.

अशक्त र असाहाय भत्ता

 

X

भत्ता रकम तोक्न बाँकी। नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा न्यून आय भई जिवन यापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको भनि सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरी अभिलेखमा सुचिकृत भएको। पालन पोषण तथा हेरचाह गर्न परिवारको कुनै सदस्य नभएको व्यक्ति भनि सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको ।

उत्तर : मिल्दछ । बाबुको ठेगान नभएका बच्चाको जन्मदर्ता गर्न सूचना फारामको बाबुको विवरणको महलमा ठेगान नभएको व्यहोरा लेखि आमा सूचक बनि जन्मको घटना दर्ता गर्न सकिन्छ ।।

उत्तरः व्यक्तिगत घटना दर्ताको लागि देहाय बमोजीमका सूचक हुन सक्दछन् ।

व्यक्तिगत घटना
सूचक बन्न सक्ने व्यक्ति

जन्म

- बुवा–आमाबाजे वा परिवारको मुख्य व्यक्ति र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको

उमेर पुगेको व्यक्ति,

 

- धर्मपुत्र पुत्रीको जन्म दर्ता गर्न कानून बमोजिम पारित लिखत समेत राखी धर्मपुत्र वा

धर्मपुत्री राख्ने बाबु वा आमाले,

 

- बाबु आमा र वंशजतर्फ कोही पनि नभएकाको हकमा सम्बन्धित वडा सदस्यको

सिफारिशको आधारमा सम्बन्धित गाविसको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र निजहरुको पद

रिक्त भएको अवस्थामा गाविस सचिव र नगरपालिकाको क्षेत्रभित्रको व्यक्तिको

हकमा सम्बन्धित वडा सदस्यको सिफारिशको आधारमा सम्बन्धित नगरपालिकाको

प्रमुख वा उपप्रमुख र निजहरुको पद रिक्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित वडा

सचिवको सिफारिशको आधारमा कार्यकारी अधिकृत र वडा सचिवको व्यवस्था

नभएको नगरपालिकाको हकमा कार्यकारी अधिकृत ।

 

 

मृत्यु

- परिवारको मुख्य व्यक्ति र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्ति,

 

- आमा बाबुको मृत्यु भएको सूचना दिने कर्तव्य भएको व्यक्ति नभएको अवस्थामा

विवाहित छोरी समेत,

 

- विवाहित दिदी बहिनीको मृत्युका सम्बन्धमा वंशज तर्फ कोही पनि नभएको

प्रमाणित भएको खण्डमा माईती तर्फका दाजु भाई समेत,

 

- बाबु आमा र वंशजतर्फ कोही पनि नभएकाको हकमा सम्बन्धित वडा सदस्यको

सिफारिशको आधारमा सम्बन्धित गाविसको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र निजहरुको पद

रिक्त भएको अवस्थामा गाविस सचिव र नगरपालिकाको क्षेत्रभित्रको व्यक्तिको

हकमा सम्बन्धित वडा सदस्यको सिफारिशको आधारमा सम्बन्धित नगरपालिकाको

प्रमुख वा उपप्रमुख र निजहरुको पद रिक्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित वडा सचिवको

सिफारिशको आधारमा कार्यकारी अधिकृत र वडा सचिवको व्यवस्था नभएको

नगरपालिकाको हकमा कार्यकारी अधिकृत ।

विवाह

- पति र पत्नी दुवै,

 

- वेपत्ता भएका नागरिकको विवाह दर्ता गर्न पति वा पत्नी एक्लै (सर्जमिन मुचुल्का

सहित)पतिले विवाह दर्ता गर्न ईन्कार गरेको अवस्थामा नाता कायम प्रमाणपत्र

वा सम्मानित अदालतको फैसलाको प्रमाणपत्र भएमा पत्नी एक्लैले ।

सम्बन्ध बिच्छेद

- पति वा पत्नी मध्ये कुनै एक (तर अदालतले सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गरेको

कागजात जरुरी हुन्छ ।

 

- दौत्य सम्बन्ध भएको मुलुकको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने नेपाली नागरिकको

हकमा राजदुतावासबाट प्रमाणित अदालतको फैसलाको आधारमा पति वा पत्नीले,

बसाईसराइ

- परिवार सबै बसाईसराइ गर्ने भए परिवारको मुख्य व्यक्तिले,

 

- व्यक्ति एक्लै बसाइँ सराईँ गर्ने भए व्यक्ति स्वयम्ले ।

उत्तरः सम्बन्धित व्यक्ति स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयबाट । 

उत्तर: जरुरी छ । व्यक्तिले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र हक स्थापनाका गर्न कानून बमोजिम गर्ने व्यवहारका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ताका प्रमाणपत्र जरुरी हुन्छ ।