FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति वितरण निर्देशिका, २०८१ ७९-८० 05/07/2024 - 11:35 PDF icon उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति वितरण निर्देशिका, २०८१.pdf
पुराना भवनहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका-२०८० ८०/८१ 05/06/2024 - 15:37 PDF icon पुराना भवनहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका - २०८०.pdf
राजपुर गाउँपालिकाको भू–उपयोग योजना ८०/८१ 12/29/2023 - 15:20 PDF icon Rajpur Gaupalika Nepali Final-2.pdf
उद्यमशीलता बिकास तथा बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/07/2023 - 13:40 PDF icon उद्यमशीलता बिकास तथा बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०_0.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 11/30/2023 - 11:17 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
राजपुर गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (दोस्रो संशोधन २०८०) ८०/८१ 11/26/2023 - 15:00 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ modified 2080.pdf
राजपुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ८०/८१ 11/26/2023 - 14:43 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन final.pdf
राजपुर गाउँपालिका गाउँ युवा परिषद् कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/27/2023 - 16:20 PDF icon गाउँ यूवा परिषद कार्यविधि २०८० final.pdf
स्वास्थ्य तर्फका करार सेवाका कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, 2080 ८०/८१ 07/27/2023 - 13:27 PDF icon स्वास्थ्य तर्फका करार सेवाका कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, 2080.pdf
राजपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० ८०/८१ 07/26/2023 - 14:05 PDF icon शिक्षा ऐन २०८०.pdf

Pages